بلاگ
April 30, 2014 by مربیگری شخصی

نگاهی به هفت عادت مردمان موثر

نگاهی به هفت عادت مردمان موثر

استفان کاوی

عادت ۱ : عامل باشید

عامل بودن نسبت به ابتکار عمل مفهومی گسترده تر دارد. عامل بودن یعنی پذیرفتن مسؤولیت در قبال رفتارمان ( گذشته، حال و آینده) و تصمیم گرفتن بر اساس اصول و ارزشها به جای خلق و خو یا اوضاع و شرایط . افراد عامل سفیران تغییر و تحول اند؛ این کسان تصمیم گرفته اند آلت دست قرار نگیرند ، واکنشی نباشند و گناه بی تحرکی شان را به گردن دیگران نیندازند. آنان با استفاده از چهار موهبت منحصر به فرد انسان ( خوداگاهی – وجدان- تخیل و اراده مستقل ) و فلسفه از درون به بیرون بر تمام اوضاع و شرایط شان مسلط اند . قصد دارند که در زندگی شان نیروی خلاقه باشند ، و این اساسی ترین تصمیمی است که هر کس ممکن است در زندگی اش اتخاذ کند.

عادت ۲ : ذهنا ً از پایان آغاز کنید

همه چیزدوباره آفریده می شود ، نخست در قلمرو ذهن و دوم در صحنه عمل. افراد، خانواده ها ، گروه ها و تشکیلات موفق با آفرینش تصویر ذهنی و مقصودی برای هر طرح ، رویدادهای آینده زندگی شان را رقم می زنند. آنان بدون داشتن هدفی روشن در ذهن زندگی نمی کنند بعکس ذهناً مهم ترین اصول ، ارزشها، روابط و اهداف شان را میشناسند و خودشان را در عمل به آنها متعهد می دانند. شعار رسالت شخصی که والاترین شکل خلاقیت ذهنی افراد ، خانواده ها و تشکیلات به شمار می آید، تصمیمی اساسی و محوری است و بر تمام تصمیم های دیگر تاثیر می گذارد . آفرینش این فرهنگ که پیوندی بین اهداف ، بینش و ارزشهای مشترک است درونمایه و شالوده رهبری را پایه ریزی می کند.

عادت ۳ : نخست ، امور نخست را قرار دهید

نخست ، امور نخست را قرار دهید، آفرینش فیزیکی یا ثانویه به شمار می آید . این عادت حول آفرینش ذهنی ( هدف ، بینش ، ارزشها و مهم تر از همه اولویتها ) شکل می گیرد و به منصه ظهور می رسد . امور ثانوی نباید در درجه نخست قرار گیرد. امور نخست هم نباید در مرتبه دوم واقع شود. افراد و سازمانهای کامیاب پیوسته مهم ترین و ضروری ترین کارها را کانون توجه قرار می دهند. نکته اصلی آن است که نکته اصلی را نکته اصلی نگه دارید.

عادت۴ : برنده – برنده بیندیشید

برنده – برنده بیندیشید یک چارچوب ذهنی و قلبی است که بر اساس احترام متقابل ، جویای سود و مزایای دو طرفه است . درباره اندیشیدن بر حسب فراوانی ، ثروت و ذخایر است ، نه کمبود و تنگنا و سبقت و رقابت . افراد در محیط خانه و کار مزایا و منافع طرف مقابل را نیز در نظر می گیرند و به جای کلمه ” من ” از ” ما ” استفاده می کنند. برنده – برنده اندیشیدن اختلافات را حل و فصل می کند و افراد را در جهت منافع و راه حل های دو جانبه یاری می رساند. برنده – برنده اندیشیدن یعنی سهیم شدن اطلاعات ، قدرت و منافع.

عادت ۵ : نخست بخواهید بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید

وقتی ما با نیت درک دیگران به سخنانشان گوش می کنیم و نه با نیت پاسخ به آنان ، پایه و اساس ارتباطی راستین را بنا می نهیم .وقتی طرف مقابل حس می کند که شما قبل از هر چیز مایلید او را درک کنید ، خود را فردی ارزشمند و معتبر احساس می کند، در نتیجه از موضع دفاعی خارج می شود و درونی ترین افکار و احساساتش را از پرده برون می افکند. سپس شرایطی فراهم میشود تا موانع و خلل هایی که مانع از تلاش برای درک یکدیگر است مورد بررسی قرار گیرد. جویای تفاهم بودن محتاج مهربانی  و شهامت است و اثربخشی زاییده توازن بین این دو.

عادت ۶ : نیروی جمعی ایجاد کنید

نیروی جمعی محصول راه حل سوم است ؛ نه راه من یا راه تو . راه سوم از راه حل هر یک از ما بهتر است ؛ نیروی جمعی میوه و ثمره احترام دو جانبه است ؛ محصول درک و تجلیل از تفاوتهای یکدیگر در مقام حل مسایل و بهره گیری از فرصت هاست . گروه ها و خانواده هایی که روح مشارکت و تعاون را بر روابط شان می دمند، قابلیت های فردی خود را شکوفا می سازند تا بدانجا که بر آیند نیروی جمعی شان از تک تک نیروها یشان بیشتر می شود . این افراد از خصومت و پایمال کردن حقوق یکدیگر که همسنگ ریاضی اش ( ۵/۰=۱+۱ ) است دوری می جویند ، به مصالحه و سازش تن در نمی دهند ( ۵/۱=۱+۱ ) ، حتی به همکاری بسنده نمی کنند (۲=۱+۱ ) بلکه صرفا به همکاری خلاقانه روی می آورند. ( ۳=۱+۱ )

عادت ۷ : اره را تیز کنید

اره را تیز کنید یعنی پیوسته زندگی و هستی خود را از جهات مختلف جسمانی ، روحی ، معنوی و اجتماعی – عاطفی ارتقاء دهیم. عادتی است که قابلیت های ما را برای زندگی با عادت های اثربخش دیگر افزایش می دهد. عادت ۷ بینش ، پیشرفت مستمر ، احیاء و جلوگیری از فرسودگی هر شرکت یا تشکیلات را تضمین می کند و آن را در مسیر سربالایی رشد قرار می دهد. عادت هفت اثربخشی خانواده را از طریق فعالیت های منظم فردی و خانوادگی افزایش می دهد ، نظیر ایجاد سنت هایی که روح خانواده را وسعت می بخشد و زمینه را برای رستگاری و خوشبختی آن فراهم می کند.

حساب بانک عاطفی

حساب بانکی عاطفی نمایانگر میزان اعتمادی است که در ارتباط با دیگران می اندوزیم . مانند حساب مالی در این حساب پس انداز  و از آن برداشت می کنیم. اعمالی مانند نخست بخواهید بفهمید ، مهربانی ، وفاداری به قول و صداقت در برابر افراد غایب ، موجودی این حساب را بالا می برد؛ بعکس نا مهربانی ، بدقولی ، غیبت و دورنگی اندوخته این حساب را کاهش می دهد و حتی به مرحله ورشکستگی می کشاند.

tagged: , , ,

0 Comments