بلاگ
April 24, 2018 by برندینگ, دنیای کسب و کار, فروش و بازاریابی

افزایش قیمت ارز و رکود بازار ، شمشیر دو لبه کسب و کارهای ایرانی

افزایش قیمت ارز و رکود بازار ، شمشیر دو لبه کسب و کارهای ایرانی ست .. مهم شمایید و برنامه و استراتژی‌ای که پیش می‌گیرید ..

در این شرایط بهتر است امیدی به بهبود شرایط محیطی نداشته باشیم و به تقویت عواملی که در کنترل تصمیم‌گیری ، انتخاب‌ها و فعالیت های ماست بپردازیم .. شما چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی پیش روی کسب و کار خود در سال جاری می‌بینید؟

tagged: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comments